אורח חיים

[4 שיעורים בסדרה] [1784 צפיות]
    • להאזנה אורח חיים 001 שבת קושר סימן שיז פתיחה למלאכת קושר
    • להאזנה אורח חיים 002 שבת תופר פתיחה למלאכת תופר
    • להאזנה אורח חיים 003 שבת בנין וסתירה בכלים
    • להאזנה אורח חיים 004 סימן שכ גדר דש וגדרי חילקו מבורר