Error message

דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד

[5 שיעורים בסדרה] [414 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 001 עפר דעפר דאש כבדות במקומו
   001 Heavy Honor
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 002 מים דעפר דאש קבלת כבוד בכח הציור והמדמה
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 003 רוח דעפר דאש תנעה כבידה
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 004 אש דעפר דאש סתירות בנפש
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 005 עפר דמים דאש הכבידות והכביות